"Shiroi ICHIGO" Yuasa Kaori & Namiki Noriko as "Ayame & Suzume"
 --------------------------------------------------------------
 makka na ICHIGO no hatake no naka ni
 shiroi ICHIGO ga nari mashita
 minna tanoshi geni aso n deru no ni
 umaku naka ni hai renai

 sono toki ita zura o hi sama ga
 shiroi ICHIGO o mite mashita
 KYUU ni boka boka deku su gutta kute
 karata juu ga atsui desu

 makka na kao de waratta ra
 tomodachi ippai   sugu dekimashita

 makka na ICHIGO no hatake no naka de
 shiroi shoujou ga aso> bimasu
 akaku nari tate no chisa na ICHIGO
 oishi sou ni mitei masu

 sono toki ICHIGO wa o doroite
 happa no ushiro he kakuremasu
 shoujou ga genki ni nareru no nara ba
 taberarete mo ii ikashira

 kere do shoujou wa iimashita
 futari issho ni ooki ku narou

 Guitar: Kiyotsugu Amano
 Bass: Tatsuhiko Hizawa
 Keyboards: Yoshihiro Tomonari

 Manipulater: Jiro Takeda

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡ÖÇò¤¤¥¤¥Á¥´¡×ÅòÀõ¹á¿¥ ¡õ ÊÂÌڤΤê»Ò  as "¤¢¤ä¤á  ¡õ  ¤¹¤º¤á"

¡¡¿¿¤ÃÀ֤ʥ¤¥Á¥´¤ÎȪ¤ÎÃæ¤Ë
¡¡Çò¤¤¥¤¥Á¥´¤¬¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¡¡¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤²¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ë
¡¡¤¦¤Þ¤¯Ãæ¤Ë¿Í¤ì¤Ê¤¤

¡¡¤½¤Î»þ¤¤¤¿¤º¤é¤ªÆüÍͤ¬
¡¡Çò¤¤¥¤¥Á¥´¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿
¡¡µÞ¤Ë¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ç¤¯¤¹¤²¤Ã¤¿¤¯¤¿
¡¡ÂΤ¸¤å¤¦¤¬Ç®¤¤¤Ç¤¹

¡¡¿¿¤ÃÀ֤ʴé¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤é
¡¡Í§Ã£¤¤¤Ã¤Ï¤¤¡¡¡¡¤¹¤°¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿

¡¡¿¿¤ÃÀ֤ʥ¤¥Á¥´¤ÎȪ¤ÎÃæ¤Ç
¡¡Çò¤¤¾¯½÷¤¬Í·¤Ó¤Þ¤¹
¡¡ÀÖ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Î¾®¤µ¤Ê¥¤¥Á¥´
¡¡¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹

¡¡¤½¤Î»þ¥¤¥Á¥´¤Ï¤ª¤É¤í¤¦¤¤¤Æ
¡¡ÍդäϤθå¤í¤Ø¤«¤¯¤ì¤Þ¤¹
¡¡¾¯½÷¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¡
¡¡¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤·¤é

¡¡¤±¤ì¤É¾¯½÷¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿
¡¡Æó¿Í¤Ã¤·¤ç¤¦¤ËÂ礭¤¯¤Ê¤í¤¦
----------------------------------------------------------------------------------------------
Back to lyric index